آرایشگر ناخن سری های 12 و 13 و 14 – 160 سوال

8,000 تومان 6,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال آرایشگر ناخن 

    مطابق با استاندارد شماره 70/35/1/2 – 5 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور