تعمیرکار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین سری3 – 180 سوال با پاسخ

5,000 تومان 4,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 180  سوال  غیر تستی تعمیرکار

    خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین درجه 2

    مطابق با استاندارد شماره (8 -43 /26 /2 /2)  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور