تعمیرکار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین درجه 2- سری 2

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 40 سوال تستی تعمیرکار خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین درجه 2

    مطابق با استاندارد شماره (8 -43 /26 /2 /2)  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور