راهنمای موزه سری 14 – 40 سوال با پاسخ گزینه صحیح

2,500 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال راهنمای موزه

  مطابق با استاندارد شماره 91/30/1/3-5    5-91/30/1/3 

  91/30/1/1-5    5-91/30/1/1   – 511320550070001

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور