راهنمای گردشگری فرهنگی سری 3 – 810 سوال جدید کد 511320550020001

5,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    سوال تستی راهنمای گردشگری فرهنگی

    مطابق با استاندارد 511320550020001 , 91/95/1/3-5, سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور