سخنرانی حرفه ای سری 2 – 50 سوال با پاسخ

3,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

     سوال دوره سخنرانی حرفه ای  از رشته خدمات آموزشی مطابق با  كد استاندارد شایستگی:   2632-49-001-1  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور