کارگر عمومی برقکار ساختمان درجه 3 – 30 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال کارگر عمومی برقکار ساختمان درجه 3 – مطابق با استاندارد شماره 30/001/1 – 7411  سازمان آموزش فنی وحرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور