نمونه سوال كارور اتوکد 3سری 5 و 4 و 3 – 120 سوال با پاسخ

5,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 120سوال تستی کارور اتوکد  autocad  

    مطابق با استاندارد 3152/67 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور