نمونه سوال پداگوژی سری 1 و 2 و 3 و 4 – 140 سوال با پاسخ

9,000 تومان 4,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 140سوال تستی پداگوژی با پاسخ مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور