نمونه سوال کارور PLC درجه 2 سری 5 – 30 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال و آزمون آنلاین – سوال فنی و حرفه ای

    سوال کنترل ابزار دقیق – کارور PLC درجه 2

    مطابق با استاندارد شماره  0-84/55/2/ 4 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور